Hãy điền mã số mời của phụ huynh
Mã số mời có thể đươc nhận từ giáo viên mà đã đăng ký cho con của bạn.